Algemene voorwaarden Digital Marketeer

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Digital Marketeer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Digital Marketeer en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2.  Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Digital Marketeer opgenomen wordt en door beide partijen aanvaard wordt.
 3.  Alle offertes en prijsopgaven door Digital Marketeer zijn geheel vrijblijvend.
 4.  Offertes en prijsopgave door Digital Marketeer blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Digital Marketeer.
 5.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 6.  De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 7.  Digital Marketeer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 8.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Marketeer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
 9.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Marketeer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Digital Marketeer. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Digital Marketeer zijn verstrekt, heeft Digital Marketeer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10.  Digital Marketeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital Marketeer kenbaar behoorde te zijn.
 11.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Digital Marketeer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren uitstellen tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 12.  Digital Marketeer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Digital Marketeer gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
 13.  Digital Marketeer heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 14.  Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Digital Marketeer is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Digital Marketeer het verschuldigde bedrag te voldoen.
 15.  Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Digital Marketeer over het openstaande bedrag met een minimum van 100,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
 16. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Digital Marketeer hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 17.  Indien Digital Marketeer zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient 30% van het totale offerte bedrag betaald te worden bij de ondertekening van de offerte. Indien de klant na het ondertekenen van de offerte het project alsnog zou annuleren wordt deze 30% niet terugbetaald.
 18.  Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 19.  De door Digital Marketeer verstrekte levertermijnen zijn ter inlichting en niet bindend. Afwijkingen op deze levertermijnen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 20.  Digital Marketeer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten. We hebben hierover zelf geen controle en enkel de derde partij kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Ook zijn we niet aansprakelijk voor opgelopen bedrijfsschade en/of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.
 21.  Digital Marketeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Digital Marketeer als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 22.  In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Digital Marketeer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Digital Marketeer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Digital Marketeer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 23.  Al het door Digital Marketeer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Digital Marketeer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 24.  Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Digital Marketeer heeft voldaan.
 25.  Digital Marketeer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 26. Voor zover Digital Marketeer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Digital Marketeer weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Digital Marketeer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Digital Marketeer of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Digital Marketeer.
 27.  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Digital Marketeer slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Digital Marketeer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 28.  De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Digital Marketeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Digital Marketeer en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
 29.  Digital Marketeer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 30.  Digital Marketeer is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 31.  De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Digital Marketeer wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Digital Marketeer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 32.  De opdrachtgever zal Digital Marketeer vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.
 33.  De opdrachtgever dient Digital Marketeer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz… Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Digital Marketeer geleden schade.
 34.  Digital Marketeer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 35.  Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Digital Marketeer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.